ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ  ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ & ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ.

 1. Η Εταιρεία τηρεί όλα τα μέτρα και τις υποχρεώσεις που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους II του ν. 4808/2021 για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης.

 

 1. Σκοπός της πολιτικής αυτής είναι η δημιουργία και εδραίωση ενός περιβάλλοντος εργασίας το οποίο σέβεται, προωθεί και διασφαλίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το δικαίωμα κάθε προσώπου στην εργασία χωρίς βία και παρενόχληση. H Εταιρεία δηλώνει ότι αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα κάθε εργαζόμενου/ης σε ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς βία και παρενόχληση και ότι δεν ανέχεται καμία τέτοια συμπεριφορά, οποιοσδήποτε μορφής από οποιοδήποτε πρόσωπο.

 

 1. Η παρούσα πολιτική υιοθετείται σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του ν. 4808/2021 και την κατ`εφαρμογή αυτών κανονιστική νομοθεσία και καταλαμβάνει τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4808/2021.

 

 1. Πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία

α) Εκτίμηση των κινδύνων βίας και παρενόχλησης στην εργασία.

Η Εταιρεία εκτιμά τους πιθανούς παράγοντες κινδύνου βίας και παρενόχλησης στην εργασία λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τυχόν εγγενή επικινδυνότητα που πηγάζει από τη φύση των εκάστοτε δραστηριοτήτων, τη θέση εργασίας, παράγοντες ή άλλα χαρακτηριστικά που ενδεχομένως μπορεί να αποτελούν λόγους διάκρισης, καθώς και κινδύνους που αφορούν συγκεκριμένες  ομάδες εργαζομένων.

β) Μέτρα για την πρόληψη, τον έλεγχο, τον περιορισμό και την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών, καθώς και για την παρακολούθηση τέτοιων περιστατικών ή μορφών συμπεριφοράς.

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα και αναγκαία μέτρα με σκοπό αφενός την πρόληψη, τον έλεγχο και τον περιορισμό και αφετέρου την αντιμετώπιση και διαχείριση τέτοιου είδους περιστατικών και μορφών συμπεριφοράς, και προσπαθεί να διασφαλίσει ένα εργασιακό περιβάλλον ευχάριστο, ασφαλές, δίκαιο και φιλικό. Πιο συγκεκριμένα, η Εταιρεία:

 • Ενθαρρύνει την διατήρηση εργασιακού κλίματος όπου ο σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια η συνεργασία και η αλληλοβοήθεια είναι βασικές αξίες.
 • Διασφαλίζει την ανοικτή επικοινωνία με τον εργοδότη, τους προϊσταμένους και συναδέλφους.
 • Διαθέτει διαδικασία διαχείρισης αναφορών και καταγγελιών.
 • Εξασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι έχουν την απαραίτητη πληροφόρηση.
 • Επιβλέπει την εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής και αξιολογεί σε τακτική βάση την αποτελεσματικότητα της, καθώς και των προληπτικών μέτρων και των μέτρων αντιμετώπισης και προβαίνει σε αναθεώρηση ή επικαιροποίηση της εκτίμησης των κινδύνων και των μέτρων όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Σε περίπτωση παραβίασης της παρούσας Πολιτικής, η Εταιρεία λαμβάνει τα απαραίτητα πρόσφορα και ανάλογα νόμιμα μέτρα κατά περίπτωση, προκειμένου να διευρευνήσει την αναφορά σε βάρος του καταγγελλόμενου ή / και να μην επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό ή συμπεριφορά. Οι ενέργειες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά): (α) σύσταση συμμόρφωσης (β) αλλαγή θέσης, ωραρίου, τόπου ή τρόπου παροχής της εργασίας, (γ) καταγγελία σύμβασης εργασίας ή σύμβασης συνεργασίας, (δ) δικαστικές ενέργειες.

γ) Ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού,

Η Εταιρεία:

 • Οργανώνει στοχευμένες συναντήσεις προσωπικού για τη συζήτηση σχετικών θεμάτων και την έγκαιρη αντιμετώπιση δυνητικών κινδύνων.
 • Χρησιμοποιεί κατάλληλα μέσα (πχ. έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό, σεμινάρια, κλπ) για την ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού της με σκοπό την αναγνώριση και καταπολέμηση περιστατικών βίας και παρενόχλησης στην εργασία και διασφαλίζει ότι όλοι γνωρίζουν την παρούσα Πολιτική και τις διαδικασίες που εφαρμόζει η Εταιρεία.

δ) Πληροφόρηση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων και του εργοδότη, καθώς και των ατόμων που ασκούν το διευθυντικό δικαίωμα ή εκπροσωπούν τον εργοδότη, στο μέτρο και στον βαθμό της δικής τους ευθύνης, σε περίπτωση εκδήλωσης ή αναφοράς ή καταγγελίας τέτοιων περιστατικών, καθώς και για τη σχετική διαδικασία.

 ε) Προστασία της απασχόλησης και υποστήριξη εργαζόμενων θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, κατά το δυνατόν, με κάθε πρόσφορο μέτρο ή εύλογη προσαρμογή.

Η Εταιρεία δηλώνει ότι προστατεύει την απασχόληση και υποστηρίζει τους εργαζόμενους θύματα ενδοοικογενειακής βίας, κατά το δυνατόν, με κάθε πρόσφορο μέτρο ή εύλογη προσαρμογή.

 

 1. Δικαιωματα

Κάθε πρόσωπο που θίγεται από περιστατικό βίας και παρενόχλησης έχει δικαίωμα να προβεί σε καταγγελία εντός της Εταιρείας.

Πέραν της καταγγελίας εντός της Εταιρείας, κάθε πρόσωπο που θίγεται από μια τέτοια συμπεριφορά έχει το δικαίωμα να υποβάλλει καταγγελία στις αρμόδιες αρχες στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους.

Συγκεκριμένα :

 • έχει δικαίωμα υποβολής προσφυγής, καταγγελίας και αίτησης για διενέργεια εργατικής διαφοράς στην Επιθεώρηση Εργασίας (τηλεφωνικά μέσω της ενιαίας γραμμής εξυπηρέτησης πολιτών 1555, ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας sepe.gov.gr, με επίσκεψη ή τηλεφωνική επικοινωνία με τo αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης ή με αποστολή μηνύματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο Τμήμα Επιθεώρησης του τόπου εργασίας)
 • έχει δικαίωμα υποβολής αναφοράς στο Συνήγορο του Πολίτη (ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας ή με ραντεβού σε υπηρεσίες του Συνήγορου του Πολίτη).
 • κάθε πρόσωπο που θίγεται από μια τέτοια συμπεριφορά έχει στη διάθεσή του την υπηρεσία άμεσης ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής των γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας στην Γραμμή SOS 15900.
 • Τέλος, κάθε θιγόμενο πρόσωπο έχει δικαίωμα δικαστικής προστασίας.

 

 1. Υποχρεώσεις της Εταιρείας, Προϊσταμένων, Διευθυντών και Εργαζομένων σε περίπτωση που είτε υποστούν οι ίδιοι είτε αντιληφθούν πως υφίσταται οποιασδήποτε μορφής βία, εκφοβισμός ή παρενόχληση στο χώρο εργασίας.

Όλα τα πρόσωπα που σχετίζονται με την Εταιρεία με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οφείλουν να συμμορφώνονται με την παρούσα πολιτική και να απέχουν από κάθε πράξη βίας, εκφοβισμού και παρενόχλησης.

Σε περίπτωση παραβίασης  η Εταιρεία υποχρεούται να λάβει τα απαραίτητα πρόσφορα και ανάλογα μέτρα κατά περίπτωση,  για να διερευνήσει την καταγγελία  σε βάρος του καταγγελλόμενου  για να παρεμποδιστεί  και να μην επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό ή συμπεριφορά.

Οι Προϊστάμενοι οφείλουν επίσης να ενεργούν άμεσα όταν λαμβάνουν γνώση τυχόν εκδήλωσης απαγορευμένων συμπεριφορών και να τις αναφέρουν άμεσα στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού και εν γένει  να ενθαρρύνουν τους εργαζόμενους να αναφέρουν περιστατικά βίας και παρενόχλησης.

Κάθε εργαζόμενος οφείλει να αναφέρει άμεσα τυχόν παραβατικά περιστατικά που έρχονται σε γνώση του και να συνεργάζεται σε περίπτωση διερεύνησης κάποιας καταγγελίας.

 

 1. Ορισμός προσώπου αναφοράς («συνδέσμου») για την καθοδήγηση και ενημέρωση των εργαζομένων αναφορικά με την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία.

Η Εταιρεία έχει ορίσει αρμόδιο πρόσωπο για την ενημέρωση και τη συμβουλευτική καθοδήγηση των εργαζομένων για τα ζητήματα που αφορούν στην πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης στους χώρους εργασίας τον Υπεύθυνο Παραλαβής Αναφορών.

Εmail επικοινωνίας υπευθύνου: tell_us@shiplimited.com.

Ο ρόλος του προσώπου αναφοράς είναι ενημερωτικός και έγκειται στο να καθοδηγεί και να ενημερώνει τους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως εάν του απευθύνονται με αφορμή περιστατικό ή καταγγελία για περιστατικό βίας και παρενόχλησης ή όχι.

Σε κάθε περίπτωση, αποτελεί υποχρέωση του συνδέσμου η προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τα οποία μπορεί να περιέλθουν σε γνώση του κατά την ενάσκηση του ρόλου του.

 1. Διαδικασία υποδοχής και εξέτασης καταγγελιών

Αρμόδια πρόσωπα – Δίαυλοι επικοινωνίας

Περιστατικα διάκρισης, βίας, παρενόχλησης ή αντεκδίκησης καταγγέλονται με προφορική ή έγγραφη καταγγελία όπως αναφέρεται παραπάνω.

Η καταγγελία μπορεί να υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση tell_us@shiplimited.com.

 

 1. Διαδικασία διαχείρισης καταγγελιών για συμπεριφορά βίας ή/και παρενόχλησης

Η Εταιρεία θα διερευνήσει άμεσα και διακριτικά την καταγγελία, προστατεύοντας το απόρρητο, τα προσωπικά δεδομένα,  τα δικαιώματα τόσο του καταγγέλλοντος προσώπου, όσο και των λοιπών εμπλεκόμενων προσώπων και θα επιβάλλει τα κατάλληλα μέτρα, όπου αυτό απαιτείται.

Σημειώνεται ότι ακόμα και εάν το καταγγέλλον πρόσωπο αποφασίσει να μην υποβάλει επίσημη καταγγελία, η Διοίκηση της εταιρείας οφείλει να διερευνήσει το περιστατικό, σε περίπτωση, ιδίως, που η συνέχιση της καταγγελλόμενης συμπεριφοράς του φερόμενου ως θύτη θα μπορούσε να βλάψει και άλλους εργαζομένους ή/και τη φήμη της εταιρείας. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:

 1. Το πρόσωπο στο οποίο υποβάλλεται η καταγγελία, εξετάζει αρχικά το περιστατικό, καλώντας σε συνέντευξη το καταγγέλλον πρόσωπο. Κατά τη συνάντηση αυτή τηρούνται πρακτικά, τα οποία είναι εμπιστευτικά.
 2. Συγκροτείται Ειδική Επιτροπή, αποτελούμενη από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού, τον Σύμβουλο Νομικών Υποθέσεων της Εταιρείας και τον Διευθυντή/του Τμήματος (ή των Τμημάτων, εφόσον πρόκειται για περαστικό μεταξύ εργαζομένων πολλαπλών τμημάτων), η οποία θα διερευνήσει περαιτέρω το περιστατικό. Δεν αποκλείεται κάποιο από τα προαναφερόμενα μέλη να αποκλειστεί από την επιτροπή εάν η καταγγελία το αφορά.
 3. Η ως άνω Επιτροπή διερευνά διεξοδικά την καταγγελία με αμεσότητα, εμπιστευτικότητα και διακριτικότητα. Σε όλες τις συναντήσεις που πραγματοποιούνται τηρούνται αναλυτικά πρακτικά.
 4. Μετά το πέρας της έρευνας συντάσσεται έκθεση με όλα τα δεδομένα και το αποτέλεσμα της έρευνας, το οποίο κοινοποιείται στα εμπλεκόμενα μέρη.
 5. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εφόσον το συμπέρασμα αυτής είναι ότι πράγματι υπήρξε περιστατικό βίας ή/και παρενόχλησης, επιβάλλονται από την Εταιρεία οι σχετικές κυρώσεις.
 6. Τα πρόσωπα που έχουν υποβάλει καταγγελίες θα ενημερώνονται για την παραλαβή της καταγγελίας και ανά τακτά χρονικά διαστήματα για την πορεία της εξέτασης της καταγγελίας τους.Κρίνεται σκόπιμο οι σχετικές καταγγελίες να γίνονται επώνυμα, ώστε να μπορέσει ευχερώς η εταιρεία να διερευνήσει τα εκάστοτε περιστατικά, με συγκεκριμένα δεδομένα, και η εταιρεία θα χειριστεί το ζήτημα με την διακριτικότητα που αρμόζει και οφείλει. Παρόλαυτα καταγγελίες μπορεί να γίνουν και ανώνυμα.

 

 1. Έρευνα και εξέταση των καταγγελιών με αμεροληψία και προστασία της εμπιστευτικότητας και των προσωπικών δεδομένων των θυμάτων και των καταγγελλόμενων – Απαγόρευση αντιποίνων

Η Εταιρεία και κάθε αρμόδιο πρόσωπο δεσμεύονται να παραλαμβανουν, να διερευνούν και να διαχειρίζονται άμεσα κάθε τέτοια καταγγελία, να ερευνούν και να εξετάζουν τα καταγγελλόμενα με αμεροληψία και σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, καθώς και να λαμβάνουν άμεσα μέτρα για την προστασία του θιγόμενου σε περιστατικό βίας και παρενόχλησης όπως αυτό ορίζεται στην παρούσα πολιτική.

Απαγορεύεται και είναι άκυρη κάθε καταγγελία ή με οποιονδήποτε τρόπο λύση της έννομης σχέσης στην οποία στηρίζεται η απασχόληση, καθώς και κάθε άλλη δυσμενής μεταχείριση προσώπου που καλύπτεται από την παρούσα πολιτική, εφόσον συνιστά αυτή εκδικητική συμπεριφορά ή αντίμετρο (κατά την έννοια του αρ. 14 του 9 ν. 3896/2010) σε περιστατικό βίας και παρενόχλησης όπως αυτό ορίζεται στην παρούσα πολιτική.

Απαγορεύεται και είναι άκυρη κάθε εκδικητική συμπεριφορά ή αντίμετρο σε περιστατικό βίας και παρενόχλησης όπως αυτό ορίζεται στην παρούσα πολιτική.

Απαγορεύεται ρητά οποιοδήποτε αντίποινο ή η περαιτέρω θυματοποίηση του θιγόμενου προσώπου σε περιστατικό βίας και παρενόχλησης όπως αυτό ορίζεται στην παρούσα πολιτική.

Η Εταιρεία και κάθε αρμόδιο πρόσωπο για την παραλαβή  και διαχείριση καταγγελιών αντιμετωπίζουν με απόλυτη εχεμύθεια και διακριτικότητα τη διαχείριση όλων των καταγγελιών καθ’ όλη τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας και λαμβάνουν όλα τα μέτρα προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγονται κατά την εν λόγω διαδικασία, στο βαθμό που συνάδει με την επαρκή έρευνα και την κατάλληλη διορθωτική δράση.

 1. Συνέπειες παραβίασης της απαγόρευσης βίας και παρενόχλησης

Όταν οποιοδήποτε εργαζόμενο πρόσωπο παραβιάζει τα προβλεπόμενα στην παρούσα πολιτική, η εταιρεία υποχρεούται να λάβει τα απαραίτητα και ανάλογα νόμιμα μέτρα κατά περίπτωση, για να αποτραπεί η επανάληψη τέτοιων φαινομένων.

Λαμβανομένων υπόψιν των περιστάσεων κάθε περίπτωσης, τα μέτρα αυτά μπορεί να είναι:

 • Σύσταση συμμόρφωσης
 • Αλλαγή των όρων εργασίας (θέσης, ωραρίου, τόπου ή τρόπου παροχής εργασίας)
 • Καταγγελία της σχέσης εργασίας ή της σύμβασης παροχής υπηρεσιών.

Τις ίδιες συνεπείς ενδέχεται να υποστούν και οι εργαζόμενοι οι οποίοι αποκρύπτουν περιστατικά ή στοιχεία, και δεν τα αναφέρουν ως οφείλουν.

Περιπτώσεις όπου κάποιο πρόσωπο υποβάλει ή υποστηρίζει εσκεμμένα αβάσιμες καταγγελίες, γνωρίζοντας ότι είναι ψευδείς, εις βάρος των συναδέλφων του ή τρίτων προσώπων εξετάζονται θεωρούνται παραβίαση της παρούσης και η Εταιρεια θα έχει τα νόμιμα δικαιώματα για την λήψη των απαραίτητων ή αναγκαίων μέτρων. Επιπλέον κάθε θιγόμενο από ψευδή καταγγελία πρόσωπο δύναται να αξιώσει την αποκατάσταση της όποιας βλάβης του με κάθε νόμιμο μέσο και διαδικασία.

12. Συνέπειες ψευδούς καταγγελίας περιστατικού βίας και παρενόχλησης. Περιπτώσεις όπου κάποιο πρόσωπο υποβάλει ή υποστηρίζει εσκεμμένα αβάσιμες καταγγελίες, γνωρίζοντας ότι είναι ψευδείς, εις βάρος των συναδέλφων του ή τρίτων προσώπων εξετάζονται σύμφωνα με τις πειθαρχικές διαδικασίες της εταιρείες ενώ επιπλέον κάθε θιγόμενο από ψευδή καταγγελία πρόσωπο δύναται να αξιώσει την αποκατάσταση της όποιας βλάβης του.

 1. Συνεργασία και παροχή κάθε σχετικής πληροφορίας στις αρμόδιες αρχές, εφόσον ζητηθεί.

Η Εταιρεία και κάθε αρμόδιο πρόσωπο για την παραλαβή  και διαχείριση καταγγελιών συνεργάζονται με κάθε αρμόδια δημόσια, διοικητική ή δικαστική αρχή, η οποία, είτε αυτεπάγγελτα, είτε κατόπιν υποβολής αιτήματος, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της, δικαιολογημένα και νομίμως αιτείται την παροχή στοιχείων ή πληροφοριών και δεσμεύονται   να παρέχουν συνδρομή και πρόσβαση στα στοιχεία που τυχόν ζητηθούν. Προς το σκοπό αυτό όποια στοιχεία συγκεντρωθούν, σε οποιαδήποτε  μορφή, διατηρούνται σε σχετικό φάκελο τηρουμένων των διατάξεων του v.4624/2019 και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας.

Η πολιτική αυτή τίθεται σε ισχύ από την ανάρτησή της.